Kryterium wyboru placówki dla dziecka

przedszkolak

Wraz z początkiem września zamknięte na czas wakacji przedszkola czekają na pojawienie się dzieci. Niektóre maluchy po raz pierwszy w życiu do placówki odprowadzą rodzice, zatroskani o to, w jakie ręce oddają swoje dzieci.

Opinie, jakie krążą o przedszkolach wśród rodziców, to często zbyt subiektywne źródło informacji, by móc mu w pełni zaufać. Rodzice woleliby mieć pewność, że dziecko w przedszkolu będzie bezpieczne, nauczyciele zadbają o jego prawidłowy rozwój, a pozostałe przedszkolaki zaakceptują je i polubią.

Na większość z tych czynników ma wpływ przygotowanie kadry przedszkola oraz sumienność i odpowiedzialność dyrektora przedszkola. Uwarunkowania te podlegają szczegółowej kontroli w ramach nadzoru pedagogicznego. Jest to instytucja stworzona przez ustawodawcę po to, aby badać wykonanie przepisów prawa przez przedszkola w zakresie działalności statutowej, a także analizować i oceniać efekty tej działalności. Ponadto w ramach nadzoru pedagogicznego przedszkola otrzymują pomoc w wypełnianiu swoich zadań, a nauczyciele są inspirowani do innowacji metodycznych, pedagogicznych oraz organizacyjnych. Na tym polega nadzór zewnętrzny, wykonywany przez kuratora oświaty.

Obok nadzoru zewnętrznego można także wyróżnić nadzór wewnętrzny, czyli nadzór pedagogiczny dyrektora przedszkola. Dokładniej jest on wykonywany przez dyrektora przedszkola oraz przez innych nauczycieli, zajmujących stanowiska kierownicze, a obejmuje nauczycieli zatrudnionych w danym przedszkolu.

Skoro nadzór pedagogiczny wykonuje dyrektor nie samodzielnie, ale razem z innymi nauczycielami, można wnioskować, że ich zadaniem jest uzgadnianie wspólnego stanowiska. Jednak to na dyrektorze przedszkola ciąży obowiązek przedstawienia rodzicom oraz radzie pedagogicznej w terminie do 15 września roku szkolnego planu nazwanego szkolnym planem nadzoru pedagogicznego. Z kolei przed końcem roku szkolnego dyrektor przedszkola przedstawia tym samym podmiotom sprawozdanie z realizacji planu. Opisane obowiązki nie ciążą jedynie na dyrektorach placówek niepublicznych.

Pomimo że przed przedszkolem nie stoją tak odpowiedzialne zadania, jak przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego czy matury, to państwo nadzoruje jego działalność w wielu wymiarach. Rodzice powinni pamiętać, aby, wybierając przedszkole, zwrócić szczególną uwagę na osobę jego dyrektora. To od niego w znacznej mierze będzie zależeć bezpieczeństwo i jakość nauki oferowanej przez placówkę, również on powinien jako pierwszy zauważyć i wyeliminować ewentualne nieprawidłowości, czego wymaga od niego ustawodawca.

Dodaj komentarz